آی مزرعه
آی مزرعه

تاریخ شمسی

1400/09/10

چهارشنبه - 1400 آذر 10

تاریخ میلادی

2021/12/01

Wednesday - 2021 December 1

قیمت بازار بعثت

نوع قیمت خرید قیمت فروش عرضه تقاضا
قزل آلا 65500 67500 معمولی ضعیف
سالمون 75500 78500 معمولی ضعیف
قزل آلا سایز 65000 67000 معمولی ضعیف

قیمت سرمزرعه چهارمحال و بختیاری

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 64000
سالمون 73000
قزل آلا سایز 63000

قیمت سرمزرعه لرستان

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 64000
سالمون 73000
قزل آلا سایز

قیمت سرمزرعه فارس

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 63000
سالمون
قزل آلا سایز

قیمت سرمزرعه اصفهان

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 64000
سالمون
قزل آلا سایز

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28