آی مزرعه

شرایط نگهداری و انبار کردن غذای ماهی

شرایط نگهداری و انبار کردن غذای ماهی زمان نگهداری غذا های خشک و کنسانتره بستگی به عواملی دارد که به فرمولاسیون و روش های ساخت و شرایط عمومی نگهداری غذا یعنی دما و رطوبت محل نگهداری و انبار کردن غذا و درصد رطوبت غذای تهیه شده مربوط می شود. به طور کلی نظرات مختلفی برای زمان نگهداری و انبار کردن غذا ارائه شده […]